از Join ها در SQL برای جمع آوری داده ها از دو یا بیش از دو جدول بر اساس ارتباط بین دو ستون استفاده می شود.

انواع Join ها عبارتند از:

Inner Join :

از این نوع Join زمانی استفاده می شود که می خواهیم ردیف هایی با حداقل یک مورد همخوانی در هر دو جدول را بدست آوریم

Left Join :

هدف از این Join نمایش دادن تمامی ردیف های جدول سمت چپ است، حتی اگر هیچ همخوانی در جدول سمت راست نداشته باشد

Right Join :

این Join نیز دقیقا برعکس Left Join عمل می کند، به این معنی که تمامی رکوردهای جدول سمت راست را حتی اگر هیچ همخوانی در جدول سمت چپ نداشته باشد، بر می گرداند.

Full Join

این Join برای بدست آوردن ردیف هایی است که یک مورد همخوانی در یکی از جدول ها داشته باشد.

در مقالات بعدی به تشریح هرکدام از انواع Join بهمراه مثال های مربوطه خواهم پرداخت